Política de Cookies
CONDICIONS LEGALS de la web www.advocatscatalunya.cat
Wet Monkey, S.L. posa a disposició dels USUARIS d’internet el lloc web advocatscatalunya.cat
Avís Legal.
L’accés i/o ús de la web www.advocatscatalunya.cat així com els URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, els serveis i/o continguts que a través d’aquesta web es poden obtenir es troben subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sens perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts suposi l’acceptació expressa de les condicions legals de la web a excepció de les URLs externes (o enllaços externs) que pugui contenir i subjectes a les pròpies condicions legals i d’ús. L’accés a la web és voluntari i s’atribueix a qui el du a terme en la condició d’USUARI o VISITANT. Si alguna de les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, abstingui’s de fer ús de la web www.advocatscatalunya.cat donat que, qualsevol ús que faci de la mateixa o dels seus serveis o continguts implica l’acceptació expressa de tots i cada un dels termes legals inclosos en l’Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de dades.
Condicions generals d’utilització de la web.
Tot USUARI i/o VISITANT accepta, en el moment d’accedir a la web www.advocatscatalunya.cat, sense cap tipus de reserva, el contingut íntegre de l’Avís Legal, les “Condicions d’ús”, la “política de privacitat i protecció de dades” així com, si s’escau els “condicions particulars” que pugin complementar, modificar o substituir les anteriors.  L’USUARI i/o VISITANT manifesta amb l’accés i utilització dels serveis inclosos en la web www.advocatscatalunya.cat que coneix i accepta totes les condicions legals de funcionament de la web www.advocatscatalunya.cat.
L´ús de la web www.advocatscatalunya.cat implica la completa i plena acceptació i comprensió de totes i cada una de les disposicions contingudes en totes les “condicions legals” publicades en el moment d’accés per part de l’USUARI i/o VISITANT. La utilització de la web www.advocatscatalunya.cat  implica per part de l’USUARI l’acceptació d’aparició en la web.
Wet Monkey, S.L., informa als USUARIS que les condicions legals de la web www.advocatscatalunya.cat poden modificar-se sense notificació prèvia. Conseqüentment l’USUARI haurà de llegir les condicions legals cada vegada que accedeixi i procedeixi a utilitzar la web www.advocatscatalunya.cat.
Wet Monkey, S.L., es reserva el dret de modificar sense previ avís, el disseny, presentació, configuració, serveis i/o preus de la web www.advocatscatalunya.cat .
Wet Monkey, S.L., es reserva el dret de denegar l’accés a qualsevol USUARI que incompleixi qualsevol de les condicions legals contingudes en la web www.advocatscatalunya.cat
L’ús d’alguns serveis d’aquesta web son de pagament, per tant els USUARIS d’aquests serveis hauran de llegir i acceptar les condicions particulars pròpies d’aquests serveis, que complementen i/o modifiquen en alguns casos les condicions legals aquí contingudes.
Condicions particulars d’utilització de la web.
Les següents condicions particulars d’ús estableixen l’accés i la utilització de la web www.advocatscatalunya.cat ( a partir d’ara Adcat, propietat de Wet Monkey, S.L en endavant WM) així com els seus subdominis. També regeixen la contractació de productes i serveis a través d’ Adcat.
La finalitat de la web advocatscatalunya.cat es difondre els serveis professionals dels clients de WM a través de de la web Adcat.
L’entrada, accés i ús de la web Adcat implica l’atribució de la condició d’USUARI de la web Adcat (a partir d’ara l’USUARI) i/o de visitant (a partir d’ara VISITANT) de la web Adcat alhora que automàticament s’accepten tots i cada un dels termes inclosos en les presents condicions d’ús. L’USUARI i/o VISITANT amb l’ús de la web Adcat, té coneixement de les presents condicions legals, cada cop que fa ús de la web Adcat , això implica que l’USUARI i/o VISITANT les ha llegit i les ha entès.
WM, només facilitarà als VISITANTS  i/o USUARIS  les dades i/o la informació facilitades prèviament pels USUARIS registrats, sempre que aquestes no vulnerin les disposicions legals vigents o les condicions legals de la web www.advocatscatalunya.cat.
Definició d’USUARI a efectes de la web Adcat s’entén com a usuari a aquella persona o persones que es registren a la web Adcat utilitzant els serveis, ja siguin gratuïts o de pagament que WM posa al seu abast.
Definició de VISITANT a efectes de la web Adcat s’entén com a visitant aquella persona o persones que sense estar registrats es troben dins la web (www.advocatscatalunya.cat) i visionen el seu contingut. Acceptant que WM, no es fa responsable de la veracitat de les dades contingudes en aquest directori. El manteniment i la correcció de les dades són responsabilitat dels usuaris. Així mateix en aplicació de l’article 28.2 de la LOPD, els visitants queden informats que les dades del directori no poden esser utilitzades per fins comercials , publicitat o prospeccions comercials de les dades, sense l’autorització expressa de WM.
WM es reserva la facultat d’eliminar de la web www.advocatscatalunya.cat  aquells continguts il·lícits, il·legals o que vulnerin drets de tercers o que fins i tot es puguin considerar inapropiats.
L’USUARI es conscient i reconeix que no es possible una disponibilitat indefinida de la web Adcat i que per situacions alienes a WM aquesta pot deixar de funcionar. No obstant WM es compromet a la disponibilitat de la web Adcat de la forma més estable possible.
Les presents condicions d’ús només estan disponibles en llengua catalana, i per mitjà de la seva acceptació l’USUARI i/o VISITANT manifesta:
1. Que ha llegit, entén i comprèn el que les Condicions d’ús exposen i impliquen.
2. Que té capacitat suficient per contractar.
3. Que assumeix totes i cada una de les obligacions exposades en les Condicions d’ús i en d’altres exposicions legals de la web.
4. És coneixedor que Adcat es reservi la facultat de dur a terme, sense cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents condicions d’ús i d’altres clàusules amb repercussió legal i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració de la web. Per a la modificació d’aquestes condicions legals serà suficient que es pengin en la web.
5. Qualsevol modificació de les condicions d’ús no afectarà als béns o promocions adquirides per l’usuari durant el seu període de contractació.
6. Que tot USUARI mantindrà la informació inclosa en la web Adcat permanentment actualitzada.
7. Que disposa dels drets suficients per la inserció de qualsevol tipus d’informació, imatge i so en la web Adcat.
l’USUARI i/o VISITANT assumeixen i es comprometen a les obligacions següents a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent:
1. Utilitzar la web Adcat i el seu contingut conforme les lleis, la moral, l’ordre públic i les presents condicions d’ús.
2. Abstenir-se de danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web Adcat.
3. Difondre per qualsevol mitjà imatges o continguts de qualsevol tipus, existents o que puguin existir en un futur, que es trobin publicats a la web Adcat.
4. Difondre per qualsevol mitjà continguts o imatges que puguin danyar la reputació de la web o de la resta d’usuaris.
5. Dur a terme qualsevol actuació que pugui danyar el la reputació de la web Adcat o de la resta d’usuaris.
6. A fer un ús correcte i adequat dels serveis i continguts de la web Adcat.
7. No utilitzar cap contingut o servei per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin, lesionin o violin drets de tercers.
8. No dur a terme activitats, a través de la web Adcat, que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i/o industrial, o qualsevol normativa aplicable vigent en el moment de l’actuació.
9. No introduir ni difondre a través de la web Adcat continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
10. No introduir ni difondre a través de la web Adcat programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
11. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals a través de la web Adcat.
12. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial a través de la web Adcat.
13. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això a través de la web Adcat.
14. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació a través de la web Adcat.
15. No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts de la web Adcat.
16. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars de la web Adcat o a tercers.
17. No introduir o difondre publicitat enganyosa, exonerant a WM de qualsevol responsabilitat al respecte.
L’ USUARI pot modificar en tot moment les seves dades mitjançant el tauler de gestió contingut en el lloc web Adcat.
L’USUARI triarà i indicarà les seves pròpies claus d’accés (correu electrònic i contrasenya). L’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes claus d’accés prèvies que siguin idèntiques a les d’altres usuaris, així com un nombre mínim de caràcters exigits. S’aconsella l’ús d’una combinació alfa-numèrica i de signes alternant majúscules i minúscules.
En defecte d’elecció per part de l’USUARI, la clau d’accés serà assignada automàticament per la web Adcat. En aquest cas, l’ USUARI podrà, en qualsevol moment, canviar-la per qualsevol altra, sempre de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior.
L’ USUARI es compromet a fer un ús diligent de la clau d’accés; a no posar-la a disposició de tercers i a comunicar a la web Adcat, al més aviat, la pèrdua o robatori de la mateixa, així com qualsevol risc d’accés a la mateixa per part d’un tercer en un termini no inferior a 72 hores.
Exclusió de garanties i responsabilitat
WM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal web Adcat,  o dels seus serveis. Quan això sigui raonablement possible, la web Adcat advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web Adcat i dels seus serveis. WM tampoc garanteix la utilitat del lloc web Adcat i dels seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el web Adcat i els seus serveis, accedir a les diferents pàgines que formen el lloc web Adcat o a aquelles des de les que es presten els serveis.
WM no coneix, recomana o garanteix els coneixements, bones pràctiques o experiència professional de cap advocat o despatx d’advocats que es trobin registrats en el lloc web Adcat. WM tampoc té interès en que les persones que visitin el lloc web contactin amb un o altre advocat o un o altra despatx d’advocats que conformin la web Adcat.
Les dades contingudes en la fitxa d’informació de cada advocat, despatx o bufet, han estat facilitades pel mateix advocat, despatx, amb la qual cosa WM no es fa responsable d’inexactituds, errors o qualsevol altra circumstància que no reflecteixi la realitat. Amb els límits establerts a la llei, WM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en la web Adcat.
L’accés de l’usuari o visitant a la web Adcat no implica per WM l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon l’USUARI o VISITANT, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
WM no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris o visitants o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en la web AdCat, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’USUARI o VISITANT que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web Adcat durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’usuari o visitant s’obliga a mantenir indemne a WM davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’USUARI o VISITANT de qualsevol de les seves obligacions establertes en aquestes Condicions d’ús, reservant a més WM el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web
El servei d’accés la web Adcat pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Enllaços externs”). En aquests casos, WM només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Enllaços externs en la mesura que disposi de coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’USUARI o VISITANT consideri que existeix un Enllaç extern amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a la web Adcat, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
L’existència d’Enllaços externs no pressuposa la formalització d’acords amb els responsables o titulars del mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la web Adcat i per extensió de WM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Enllaços externs.
La web Adcat i per extensió WM desconeix el continguts i serveis dels Enllaços externs i per tant eludeix qualsevol responsabilitat per possibles danys per la seva il·licitud, qualitat, indisponiblitat, desactualització, i o serveis que els Enllaços externs pugin contenir ni per qualsevol altre dany que no pugui ser directament imputable a WM.
WM es reserva el dret de suspendre els serveis a aquells usuaris que introdueixin un Enllaç extern a la web que contravingui les normes d’utilització de la web Adcat.
Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la web Adcat, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, vídeos, sons, gràfics, imatges, icones, tecnologia existent en l’actualitat o que pugui existir en un futur, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de WM o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’USUARI o VISITANT cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són igualment titularitat de WM o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la web Adcat atribueix algun dret sobre els mateixos.
No està permesa la reproducció total o parcial de les dades contingudes en la web Adcat. Qualsevol utilització dels mateixos contrària al que estableix aquesta clàusula o en les normes en matèria de propietat intel·lectual, serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.
Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions d’ús, l’usuari cedeix a WM, gratuïtament i en forma no exclusiva, tots els drets d’explotació sobre els textos, fotografies, gràfics, imatges, logotips, icones i altres continguts audiovisuals, sonors o de text que l’usuari publiqui en la web Adcat.  Aquesta cessió s’entendrà realitzada per l’àmbit territorial mundial, sense cap limitació, i pel màxim període de durada previst en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. WM podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.
l’USUARI o VISITANT, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, s’obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra WM per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l’USUARI o VISITANT i contreu directament o indirectament amb aquestes Condicions d’ús. Així mateix, l’usuari s’obliga a mantenir indemne a WM davant qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.
Preus de productes i serveis.
Els preus de productes i serveis es troben a l’apartat de plans i preus de la web Adcat.
Els preus dels productes i/o serveis de la web Adcat no inclouen, llevat d’indicació expressa de l’Impost del Valor Afegit (IVA) o altres impostos o taxes que puguin ser aplicables. Els preus s’expressen sempre en la moneda Euro (€). Els costos de gestió bancària podran ser repercutits als usuaris.
La pàgina web Adcat admet les següents formes de pagament:
Per mitjà de càrrec en targeta de crèdit.
PayPal.
Domiciliació bancària.
Transferència bancària.
Renovació automàtica dels serveis
Els serveis contractats per l’usuari a través de la web Adcat, un cop finalitzat el termini contractat (mensual-trimestral-semestral o anual) es renovaran automàticament per períodes consecutius de la mateixa durada llevat de comunicació expressa per part de l’usuari amb un termini de 7 dies abans de la renovació automàtica.
No existeix cap compromís de permanència un cop contractats els serveis.
No disposició del dret de desistiment.
En virtut del previst per l’article 102.e) del Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa a l’usuari de la web Adcat que els serveis oferts comencen a executar-se a partir del mateix moment en que l’usuari finalitza la seva contractació. Així no existeix un termini de set dies hàbils entre la contractació del servei i la seva execució, per la qual cosa, l’usuari no disposa del dret de desistiment previst en la norma citada.
Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions d’ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d’ús en tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.
12. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Qualsevol aspecte relacionat amb les presents Condicions d’ús i aquest lloc web, queden subjectes a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Granollers (Espanya).
No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari tingui la consideració de consumidor, segons el que estableix l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, WM es sotmetrà expressament a la jurisdicció dels tribunals que siguin competents segons la legislació vigent en cada moment.
Titular: Wet Monkey, S.L. (en endavant WM)
Direcció: ……………
Contacte: ………….
Dades registrals: Registre Mercantil Barcelona, Tom …… Foli ……, Secció General, Inscripció …..
C.I.F .: ……….