Condicions Legals
CONDICIONS LEGALS de la web www.arquitectescatalunya.cat
Wet Monkey, S.L. (en endavant WM) posa a disposició dels USUARIS i ARQUITECTES d’internet el lloc web arquitectescatalunya.cat (en envadant ArCat)

L’entrada, accés i ús de la web ArCat implica l’atribució de la condició d’USUARI i/o d’ARQUITECTE alhora que automàticament s’accepten tots i cada un dels termes inclosos en tots els TEXTOS LEGALS inclosos en aquesta web.

1.- Advertència Legal.
2.- Condicions Generals d’ús de la web ArCat.
3.- Condicions particulars d’ús de la web ArCat.

1.- Advertència Legal.

L’accés i/o ús de la web ArCat t així com els URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, els serveis i/o continguts que a través d’aquesta web es poden obtenir es troben subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sens perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts suposi l’acceptació expressa de les condicions legals de la web a excepció de les URLs externes (o enllaços externs) que pugui contenir i subjectes a les pròpies condicions legals i d’ús. L’accés a la web és voluntari i s’atribueix a qui el du a terme en la condició d’USUARI i/o d’ARQUITECTE.

Si alguna de les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, abstingui’s de fer ús de la web ArCat donat que, qualsevol ús que faci de la mateixa o dels seus serveis o continguts implica l’acceptació expressa de tots i cada un dels termes legals inclosos en l’Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de dades així com en la Política de Cookies.

2.- Condicions Generals d’ús de la web.

Tot USUARI i/o ARQUITECTE accepta, en el moment d’accedir a la web ArCat, sense cap tipus de reserva, el contingut íntegre de l’Avís Legal, les “Condicions d’ús”, la “política de privacitat i protecció de dades” així com, si s’escau els “condicions particulars” que pugin complementar, modificar o substituir les anteriors.  l’USUARI i/o ARQUITECTE manifesta amb l’accés i utilització dels serveis inclosos en la web ArCat que coneix i accepta totes les condicions legals de funcionament de la web ArCat.

L´ús de la web ArCat implica la completa i plena acceptació i comprensió de totes i cada una de les disposicions contingudes en totes les “condicions legals” publicades en el moment d’accés per part de l’USUARI i/o ARQUITECTE. La utilització i registre en la web ArCat implica per part de l’ ARQUITECTE l’acceptació d’aparició en la web d’aquella informació que ell mateix hi introdueixi.

WM informa als l’USUARIS i/o ARQUITECTES que les condicions legals de la web ArCat poden modificar-se sense notificació prèvia. Conseqüentment els USUARIS i/o ARQUITECTES hauran de llegir les condicions legals cada vegada que accedeixi i procedeixi a utilitzar la web ArCat.

WM, es reserva el dret de modificar sense previ avís, el disseny, presentació, configuració, serveis i/o preus de la web ArCat.

WM, es reserva el dret de denegar l’accés a qualsevol ARQUITECTE que incompleixi qualsevol de les condicions legals contingudes en la web ArCat.

L’ús d’alguns serveis d’aquesta web son de pagament, per tant els ARQUITECTES d’aquests serveis hauran de llegir i acceptar les condicions particulars pròpies d’aquests serveis, que complementen i/o modifiquen en alguns casos les condicions legals aquí contingudes.

3.- Condicions particulars d’ús de la web ArCat.

Les següents condicions particulars d’ús estableixen l’accés i la utilització de la web ArCat, propietat de WM així com els seus subdominis. També regeixen la contractació de productes i serveis a través d’ ArCat.

La finalitat de la web ArCat es difondre els serveis professionals dels clients de WM a través de de la web ArCat i altres webs així com per xarxes socials.

L’entrada, accés i ús de la web ArCat implica l’atribució de la condició l’USUARI i/o ARQUITECTE de la web ArCat alhora que automàticament s’accepten tots i cada un dels termes inclosos en les presents condicions particulars d’ús.

L’USUARI i/o ARQUITECTE amb l’ús de la web ArCat, té coneixement de les presents condicions legals, cada cop que fa ús de la web ArCat , això implica que l’USUARI i/o ARQUITECTE les ha llegit i les ha entès.

WM, només facilitarà als USUARIS i/o ARQUITECTES  les dades i/o la informació facilitades prèviament pels ARQUITECTES registrats, sempre que aquestes no vulnerin les disposicions legals vigents o les condicions legals de la web ArCat.

Definició d’ARQUITECTE: És Arquitecte la persona que té la titulació acadèmica habilitant per exercir la professió regulada d’Arquitecte i està col·legiada com exercent al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Definició d’USUARI: És USUARI a efectes de la web ArCat, aquella persona o persones que sense estar registrats es troben dins la web ArCat i visionen el seu contingut.

Acceptant que WM, no es fa responsable de la veracitat de les dades contingudes en aquest directori. El manteniment i la correcció de les dades són responsabilitat dels ARQUITECTES.

Així mateix en aplicació de l’article 28.2 de la LOPD, els USUARIS queden informats que les dades del directori no poden esser utilitzades per fins comercials , publicitat o prospeccions comercials de les dades, sense l’autorització expressa de WM.

WM es reserva la facultat d’eliminar de la web ArCat aquells continguts il·lícits, il·legals o que vulnerin drets de tercers o que fins i tot es puguin considerar inapropiats.

L’ARQUITECTE és conscient i reconeix que no és possible una disponibilitat indefinida de la web ArCat i que per situacions alienes a WM aquesta pot deixar de funcionar. No obstant WM es compromet a la disponibilitat de la web Arcat de la forma el més estable possible sempre i que les condicions tècniques i de servei ho fessin possible.

Les presents condicions d’ús només estan disponibles en llengua catalana, i per mitjà de la seva acceptació, de manera expressa, l’USUARI i/o ARQUITECTE manifesta expressament:

1. Que ha llegit, entén i comprèn el que les Condicions Generals i Particulars d’ús que s’exposen i què impliquen.
2. Que té capacitat suficient per contractar.
3. Que assumeix totes i cada una de les obligacions exposades en les Condicions d’ús i en d’altres exposicions i textos legals de la web ArCat.
4. És coneixedor que WM es reservi la facultat de dur a terme, sense cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents condicions d’ús i d’altres clàusules amb repercussió legal i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració de la web ArCat. Per a la modificació d’aquestes condicions legals serà suficient que es pengin en la web.
5. Qualsevol modificació de les condicions d’ús no afectarà als béns o promocions adquirides per l’ARQUITECTE durant el seu període de contractació.
6. Que tot ARQUITECTE mantindrà la informació inclosa en la web ArCat permanentment actualitzada.
7. Que disposa dels drets suficients per la inserció de qualsevol tipus d’informació, imatge i so en la web ArCat. I que amb la inserció dels mateixos en la web ArCat cedeix i autoritza de manera expressa a WM a utilizar-los en campanyes comercials.

L’USUARI i/o ARQUITECTE assumeixen i es comprometen a les obligacions següents a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent:

1. Utilitzar la web ArCat i el seu contingut conforme les lleis, la moral, l’ordre públic i les presents condicions d’ús.
2. Abstenir-se de danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web ArCat.
3. Difondre per qualsevol mitjà imatges o continguts de qualsevol tipus, existents o que puguin existir en un futur, que es trobin publicats a la web ArCat.
4. Difondre per qualsevol mitjà continguts o imatges que puguin danyar la reputació de la web ArCat o de la resta d’usuaris.
5. Dur a terme qualsevol actuació que pugui danyar la reputació de la web ArCat o de la resta d’USUARIS i/o ARQUITECTES.
6. A fer un ús correcte i adequat dels serveis i continguts de la web ArCat.
7. No utilitzar cap contingut o servei per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin, lesionin o violin drets de tercers.
8. No dur a terme activitats, a través de la web ArCat, que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i/o industrial, o qualsevol normativa aplicable vigent en el moment de l’actuació.
9. No introduir ni difondre a través de la web ArCat continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
10. No introduir ni difondre a través de la web ArCat programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
11. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals a través de la web ArCat.
12. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial a través de la web ArCat.
13. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això a través de la web ArCat.
14. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació a través de la web ArCat.
15. No suplantar altres ARQUITECTES utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts de la web ArCat.
16. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars de la web ArCat  o a tercers.
17. No introduir o difondre publicitat enganyosa, exonerant a WM de qualsevol responsabilitat al respecte.
18. De manera expressa l’USUARI i/o ARQUITECTE exoneren a WM de qualsevol mal ús de la web ArCat i es coneixedor que WM durà a terme qualsevol acció emparada per la normativa vigent, ja sigui nacional o internacional per defensar els seu bon nom i interessos.

L’ ARQUITECTE pot modificar en tot moment les seves dades mitjançant el tauler de gestió contingut en el lloc web ArCat

L’ARQUITECTE triarà i indicarà les seves pròpies claus d’accés (correu electrònic i contrasenya). L’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes claus d’accés prèvies que siguin idèntiques a les d’altres usuaris, així com un nombre mínim de caràcters exigits. S’aconsella l’ús d’una combinació alfa-numèrica i de signes alternant majúscules i minúscules.

En defecte d’elecció per part de l’ARQUITECTE, la clau d’accés serà assignada automàticament per la web ArCat. En aquest cas, l’ARQUITECTE podrà, en qualsevol moment, canviar-la per qualsevol altra, sempre de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior.

L’ARQUITECTE es compromet a fer un ús diligent de la clau d’accés; a no posar-la a disposició de tercers i a comunicar a la web ArCat, al més aviat, la pèrdua o robatori de la mateixa, així com qualsevol risc d’accés a la mateixa per part d’un tercer en un termini no inferior a 48 hores.

Exclusió de garanties i responsabilitat

WM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal web ArCat,  o dels seus serveis. Quan això sigui raonablement possible, la web ArCat advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web ArCat i dels seus serveis. WM tampoc garanteix la utilitat del lloc web ArCat i dels seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el web ArCat i els seus serveis, accedir a les diferents pàgines que formen el lloc web ArCat o a aquelles des de les que es presten els serveis.

WM no coneix, recomana o garanteix els coneixements, bones pràctiques o experiència professional de cap arquitecte o despatx d’arquitectes que es trobin registrats en el lloc web ArCat. WM tampoc té interès en que les persones que visitin el lloc web ArCat  contactin amb un o altre arquitecte o un o altra despatx d’arquitectes que conformin la web ArCat.

Les dades contingudes en la fitxa d’informació de cada  arquitecte, despatx o bufet, han estat facilitades pel mateix arquitecte, despatx, amb la qual cosa WM no es fa responsable d’inexactituds, errors o qualsevol altra circumstància que no reflecteixi la realitat. Amb els límits establerts a la llei, WM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en la web ArCat.

L’accés de l’usuari o visitant a la web ArCat no implica per WM l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon l’USUARI i/o ARQUITECTE, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

WM no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris o visitants o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en la web ArCat, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’USUARI i/o ARQUITECTE que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web ArCat durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’USUARI i/o ARQUITECTE s’obliga a mantenir indemne a WM davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’USUARI i/o ARQUITECTE de qualsevol de les seves obligacions establertes en aquestes Condicions d’ús, reservant-se a més WM el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web ArCat

El servei d’accés la web ArCat pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’USUARI i/o ARQUITECTE accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “enllaços externs”). En aquests casos, WM només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als enllaços externs en la mesura que disposi de coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’USUARI i/o ARQUITECTE consideri que existeix un enllaç extern amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a la web ArCat, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’existència d’enllaços externs no pressuposa la formalització d’acords amb els responsables o titulars del mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la web ArCat i per extensió de WM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests enllaços externs.

La web ArCat i per extensió WM desconeix el continguts i serveis dels enllaços externs i per tant eludeix qualsevol responsabilitat per possibles danys per la seva il·licitud, qualitat, indisponiblitat, desactualització, i o serveis que els enllaços externs pugin contenir ni per qualsevol altre dany que no pugui ser directament imputable a WM.

WM es reserva el dret de suspendre els serveis a aquells usuaris que introdueixin un enllaç extern a la web que contravingui les normes d’utilització de la web ArCat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la web ArCat, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, vídeos, sons, gràfics, imatges, icones, tecnologia existent en l’actualitat o que pugui existir en un futur, programari, links o enllaços externs i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de WM o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’USUARI i/o ARQUITECTE cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són igualment titularitat de WM o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la web ArCat atribueix algun dret sobre els mateixos.

No està permesa la reproducció total o parcial de les dades contingudes en la web ArCat. Qualsevol utilització dels mateixos contrària al que estableix aquesta clàusula o en les normes en matèria de propietat intel·lectual, serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions generals i particulars d’ús, l’ ARQUITECTE cedeix a WM, gratuïtament i en forma no exclusiva, tots els drets d’explotació sobre els textos, fotografies, gràfics, imatges, logotips, icones i altres continguts audiovisuals, sonors o de text que l’usuari publiqui en la web ArCat.  Aquesta cessió s’entendrà realitzada per l’àmbit territorial mundial, sense cap limitació, i pel màxim període de durada previst en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. WM podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.

L’ARQUITECTE,  afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, s’obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra WM per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l’USUARI i/o ARQUITECTE i contreu directament o indirectament amb aquestes Condicions d’ús. Així mateix, l’ ARQUITECTE s’obliga a mantenir indemne a WM davant qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

Preus de productes i serveis.

Els preus de productes i serveis es troben a l’apartat de plans i preus de la web ArCat.

Els preus dels productes i/o serveis de la web ArCat no inclouen, llevat d’indicació expressa l’Impost del Valor Afegit (IVA) o altres impostos o taxes que puguin ser aplicables. Els preus s’expressen sempre en la moneda Euro (€).

La pàgina web ArCat només admet com a forma de pagament l’ús de la plataforma de pagament electrònic PayPal.

D’aquesta manera WM NO DIPOSA ni de les dades bancàries ni de cap tarja de crèdit de l’ ARQUITECTE

Renovació automàtica dels serveis

Els serveis contractats per l’usuari a través de la web ArCat, un cop finalitzat el termini contractat es renovaran automàticament per períodes consecutius de la mateixa durada llevat de comunicació expressa per part de l’usuari amb un termini de mínim de 7 dies abans de la renovació automàtica.

No existeix cap compromís de permanència un cop contractats els serveis.

No disposició del dret de desistiment.

En virtut del previst per l’article 102.e) del Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa a l’usuari de la web ArCat que els serveis oferts comencen a executar-se a partir del mateix moment en que l’usuari finalitza la seva contractació. Així no existeix un termini de set dies hàbils entre la contractació del servei i la seva execució, per la qual cosa, l’usuari no disposa del dret de desistiment previst en la norma citada.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals i Particulars d’ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals i Particulars d’ús en tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Qualsevol aspecte relacionat amb les presents Condicions d’ús i aquest lloc web, queden subjectes a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Granollers (Espanya).

No obstant això, en aquells supòsits en què l’ ARQUITECTE tingui la consideració de consumidor, segons el que estableix l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, WM es sotmetrà expressament a la jurisdicció dels tribunals que siguin competents segons la legislació vigent en cada moment.

En compliment del que diposa l’article 10 d ela Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic, posem a la seva disposició l’informació general del titular de la present web:

Titular: Wet Monkey, S.L.
Direcció: Carrer Regasol, 155 (08140) Caldes de Montbui
Dades registrals: Registre Mercantil Barcelona, Tom 44883 Foli 94
C.I.F .: B66530007